top of page
Okyanus

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKAMIZ

Otel olarak; turizmde sürdürülebilir bir gelişme için başarılı konaklama işletmelerinin ve kurumsal sorumluluğun yakından ilişkili olduğuna kesinlikle inanmaktayız. Misafirlerimiz, çalışanlarımız, çevremiz, yerel topluluklar ve tüm paydaşlarımızla olan her türlü ilişkilerimizde kurumsal sürdürülebilirliğe son derece önem veriyor, sürdürülebilirliğin yaptığımız her şeyin bir parçası olmasını sağlıyoruz.

Faaliyetlerimizde;

 • Çevre üzerindeki etkiyi minimum düzeye indirmeyi hedeflemeyi,

 • Çalışanlarımızın, misafirlerimizin ve diğer paydaşlarımızın sağlığını ve güvenliğini korumayı,

 • Sürdürülebilirlik konularında tüm paydaşlarımızla ve çalışanlarımızla açık iletişim sağlamayı,

 • Sürdürülebilirlik konusunda çevre, toplum, kültür, ekonomi, kalite, insan hakları, sağlık ve güvenlik ile ilgili politikalar uygulayacağımızı, hedefler belirleyeceğimizi

 • Çevremizdeki sivil toplum kuruluşları ile sürekli ve açık bir iletişim kurmayı

 • Sürdürülebilirliğe ve etik kurallara önem veren kurumlardan satın alma yapmayı ve gerektiğinde bu tür kurumları hizmet sağlayıcı olarak tercih edeceğimizi,

 • Sürdürülebilirliğin tüm çalışanlarımızda yüksek öncelikli bir bakış açısı yaratmayı

 • Sürdürülebilirlik performansımız hakkında yıllık raporlarımızı tüm paydaşlarımızla paylaşmayı,

 • Sürdürülebilirlik performansımıza ilişkin gelişme hedefleri belirlemeyi ve ilerleyişi yıllık olarak gözden geçirmeyi,

 • Misafirlerimiz başta olmak üzere paydaşlarımızın tamamından geri bildirimlerini alıp, gerektiğinde düzeltici önlemler almayı,

 • Sürdürülebilirlik hedef, politika ve eylemlerimizde değişen ihtiyaçlara istinaden sürekli iyileştirmeyi ve güncellemeyi amaçlayarak, izlemelerde bulunacağımızı,taahhüt ederiz.

ÇEVRE KORUMA VE ATIK YÖNETİM POLİTİKAMIZ

ANADOLU HOTELS DİDİM CLUB olarak, çevreyi değerli bir hazine olarak görüyor, koruyor, kirlenmesini önlüyor ve gelecekte bütün dünya insanlığının faydalanabilmesi için en iyi şekilde korunması gerektiğine inanıyoruz.

Bu yüzden politikamız;

 • İlgili çevre mevzuatı gereklerini karşılamak ve aşmak, çevre yönetim sistemimizi sürekli geliştirmek için çalışmak,

 • Su, enerji ve tüm doğal kaynakları tasarruflu kullanmak, bu özenimizi çalışanlarımız, misafirlerimiz, tedarikçilerimiz ile paylaşmak

 • Atıkları minimuma indirmek, kirliliği kaynağında önlemek, türlerine göre ayırmak, enerjiyi verimli kullanmak ve faaliyetlerimizin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak,

 • Tehlikeli maddeleri ve kimyasalları yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerektiği kadar kullanmak, çevreye olan olumsuz etkilerini azaltmak

 • Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirlemek ve bunları azaltmak,

 • Otelimize satın aldığımız ürün ve hizmetlerde “Geri Dönüşebilir” ve “Çevre Dostu” olanları tercih ederek doğayı korumaya katkıda bulmak ve yeniden kullanım fırsatları yaratmak

 • Çalışanlarımıza ve gerektiğinde tedarikçilerimize, çevre bilinci ve enerjinin verimli kullanımı ile ilgili bilinçlendirme eğitimleri vererek onları geliştirmek,

 • Kâğıt, peçete, tuvalet kâğıdı, ambalaj gibi tek kullanımlık malzemeleri gerektiği kadar kullanıp doğaya daha az atık bırakmak

 • Çevreye olan etkilerimizin azaltılması ve enerjinin verimli kullanılması için gerekli insan kaynağı, teknoloji ve finansal kaynakları sağlamak,

 • Üretimimizden kaynaklanabilecek sera gazlarının azaltılması için enerji verimliliği projeleri yapmak ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımını arttırabilecek faaliyetlerde bulunmak,

 • Atıkları doğru şekilde, özelliklerine göre ayrı alanlarda depolamak, yasal depolama süre sınırlarını aşmadan lisanslı/yetkili firmalara teslim etmek, kayıtlarını saklamak

 • Tedarikçilerimizi ve paydaşlarımızı yeşil ekonomi ve enerji verimliliği çalışmaları konusunda bilinçlendirmek ve teşvik etmek

 • Çevre yönetimi konusundaki performansımızı ölçmek, bu verileri hedefler ile izlemek ve performansımızı geliştirmeye çalışmaktır.

Yukarıdaki taahhütlerimiz doğrultusunda başlıca amaç ve hedeflerimiz;

 • Hava ve su kirliliğini, sızıntı ve dökülmeleri ve gürültüyü mümkün olduğu kadar azaltmak ve önlemek,

 • Ambalaj kullanımını azaltmak, ambalajların geri dönüşümlü olmalarını sağlamak,

 • Enerji ve malzemenin verimli kullanılmasını sağlamak ve enerji performansımızı sürekli geliştirmek,

 • Tedarikçilerimizin faaliyetlerinden kaynaklanan çevre etkenlerini kontrol altında tutmaya çalışmak,

 • Suyun verimli kullanımı için tasarruf tedbirleri uygulamak, farkındalık yaratmak için misafirler ve çalışanlarımıza yönelik bilgilendirici, hatırlatıcı afişler boardlar hazırlamaktır.

Tarafımızca taahhüt edilen ve uygulanan bu politika tüm çalışanlarımıza duyurulacak olup, kamu ve üçüncü şahısların erişimine açıktır.

Pink Sugar

SÜRDÜRÜLEBİLİR SATINALMA POLİTİKAMIZ

Anadolu Hotels Didim Club olarak, çevreyi değerli bir hazine olarak görüyor ve gelecekte bütün dünya insanlığının faydalanabilmesi için en iyi şekilde korunması ve sürdürülebilir olması gerektiğine inanıyoruz.

Bu yüzden politikamız;

 • İlgili en başta çevre olmak üzere mevzuatı gereklerini karşılamak ve aşmak,

 • Sürdürülebilir satın alma politikamızı sürekli geliştirmek için çalışmak,

 • Satın almalarımızda yarattığımız çevresel etkiyi ve çalışanların sağlığı üzerindeki olası doğrudan etkileri azaltmak.

 • Satın almalarımızda ürünlerin çevreye duyarlı olanları tercih etmek

 • Satın alma faaliyetlerine en yakın üreticiden başlamak

 • Satın alınacak ürünlerin toplu tüketime uygun, yeniden doldurulabilir olanlarını tercih etmek

 • Satın alma faaliyetlerimizle bölgemiz başta olmak üzere ülkemizde sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek.

 • Satın alımlarımızda sosyal ve çevresel mevzuata uyumlu olan tedarikçileri ve ürünleri seçmek

 • Tedarikçi ve yüklenicilerimizi sürdürülebilirlik konusunda geliştirmek, farkında olmalarını sağlamak

 • Sürdürülebilir bir tedarik zincirine sahip olmak

 • Satın alımlarımızda kaynakların doğru kullanımını teşvik etmek, gereksiz satın alımlardan kaçınmak, yaşama en az zarar veren ürünleri tercih etmek

 • Daha düşük karbon ayak izine sahip ürün ve hizmetlerle, sorumlu bir satın alma ve tüketim yoluyla iklim değişikliğini azaltmak.

 • Tedarik zincirinde İnsan Haklarına saygıyı teşvik etmek.

 • Tedarik zincirimizde iklim değişikliği stratejilerini teşvik etmek

 • Ambalaj atıklarını minimuma indirmek, kirliliği kaynağında önlemek, enerjiyi verimli kullanmak ve faaliyetlerimizin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak,

 • Mümkünse plastik ambalajlı olan ürünleri tercih etmemek, dönüştürülebilir ambalajlı ürünlerin satın alınmasını sağlamak

 • Çevreyi korumak ve bu prensibi tüm çevremize, ülkeye ve dünyaya yaymak,

 • Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirlemek ve bunları azaltmak,

 • Tedarikçilerimize, çevre bilinci ve enerjinin verimli kullanımı ile ilgili bilinçlendirme eğitimleri vererek onları geliştirmek,

 • Sürdürülebilir satın alma faaliyetlerimizde çevreye olan etkilerimizin azaltılması ve enerjinin verimli kullanılması için gerekli insan kaynağı, teknoloji ve finansal kaynakları sağlamak,

 • Satın alma faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek sera gazlarının azaltılması için enerji verimliliği projeleri yapmak ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımını arttırabilecek faaliyetlerde bulunmak,

 • Tedarikçilerimizi ve paydaşlarımızı yeşil ekonomi ve enerji verimliliği çalışmaları konusunda bilinçlendirmek ve teşvik etmektir.

Anadolu Hotels Didim Club tarafından taahhüt edilen ve uygulanan bu sürdürülebilir satın alma politikası, tüm çalışanlarımıza duyurulacak olup, kamu ve üçüncü şahısların erişimine açıktır.

SÜRDÜRÜLEBİLİR SU YÖNETİMİ VE KORUMA POLİTİKAMIZ

Anadolu Hotels Didim Club olarak, suyu son derece hayati bir öneme sahip olarak görüyor ve gelecekte bütün dünya insanlığının faydalanabilmesi için en iyi şekilde korunması ve sürdürülebilir olması gerektiğine inanıyoruz.

Bu Yüzden Politikamız;

 • Bahçe sulamasında akşamları ve damlama yöntemi ile sulama yapmayı

 • Atık sularımızın asla yer altı su kaynaklarını kirletmesini engellemeyi

 • Suyun önemi konusunda farkındalık yaratmak için başta çalışanlarımız olmak üzere misafirlerimizi uyarır afiş ve boardla hazırlayıp yayınlamayı

 • Suyu asla boşa akmasına izin vermemeyi

 • Mutfakta sebze ve meyveleri akarsuyun altında yıkamak yerine, bir kabın içinde yıkayıp, yıkama suyunu da çiçeklerin sulanmasında tekrar kullanmayı

 • Özellikle mutfakta sadece ihtiyaç olunan kadar suyun ısıtılmasını sağlamayı,

 • Bulaşıkhanede basketlerin tamamen dolu olarak makinaya verilmesini sağlamayı,

 • Makarna gibi haşlama yapılması durumunda kazanın/tencerenin kapağının kapalı olmasının sağlanmasını ve sebze haşlama sularını dökmeyip çorbalarda kullanılmasını

 • Donuk ürünlerin çözülmesi için akarsuyun altına tutmamayı,

 • Sıcak Su borularının izolasyonunun sağlamayı,

 • Bulaşık makinesi termostat ayarının çok yüksek olmamasına itina gösterilmesini,

 • Çamaşırhanede makinenin tamamen doldurularak çalışmasının sağlanmasını

 • Gereksiz yere sifonu çekilmesinin önlemeyi,

 • Diş fırçalarken, yüz yıkarken ya da traş olurken suyu akar vaziyette bırakmamayı

 • Damlayan musluklar için bildirim telefonu sağlamayı ve en kısa zamanda müdahale etmeyi, muslukların listesini çıkararak aylık temizlik ve kontrollerini yapmayı

 • Kaldırım ve yerleri suyla yıkamak yerine çalı süpürgesiyle süpürmeyi,

 • Su tüketiminin düzenli ölçülmesini, izlenmesini, azaltılmasını sağlamayı

 • Peyzajda yöreye uygun bitki ve düzenlemelerin tercih edilmesini sağlamayı taahhüt ederim.

Anadolu Hotels Didim Club tarafından taahhüt edilen ve uygulanan bu sürdürülebilir su yönetim ve tasarruf politikası, tüm çalışanlarımıza duyurulacak olup, kamu ve üçüncü şahısların erişimine açıktır.

White Structure

Sürdürülebilirlik Toplum, Kültür, Ekonomi, Kalite, İnsan Hakları, Sağlık, Güvenlik, Su ve Atık Su Politikaları

Amaç

Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemimiz içinde uygulamalarımıza dayanak sağlayan Toplum, Kültür, Ekonomi, Kalite, İnsan Hakları, Sağlık ve Güvenlik Politikalarımızı belirlemek.

Kapsam

Misafirlerimizi, çalışanlarımızı ve tüm paydaşlarımızı (içinde yaşadığımız toplumu, kültürünü, ekonomiyi, kaliteyi, insan haklarını, sağlık ve güvenliğimiz dahil) kapsar

Sorumluluk

Otel üst yönetimi ve departman sorumluları

Uygulama

Otel olarak faaliyetlerimizde içinde bulunduğumuz toplum üzerindeki etkilerini ve kültür, ekonomi, kalite, sağlık, güvenlik, insan hakları, uyum ve enerji tüketimleri bakımlarından doğurduğu sonuçları tespit ederek ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz.

Otelimiz için sürdürülebilirliği çeşitli toplumsal ihtiyaçları dikkatli bir şekilde dengeleyerek faaliyet göstermek ve bu konuları iş süreçlerine entegre etmek şeklinde tanımlıyoruz.

İçinde faaliyet gösterdiğimiz toplumun kültürel değerlerinin yaşatılması, kültürünün yozlaşmaması, değişmemesi için yerel sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalışmalar yapacağız.

Çevremizdeki ekonomiye katkı sağlamak için öncelikle satın almalarımızı çevremizden yapacağız.

Ürettiğimiz mal ve hizmetlerin kalitesine önem vererek, çevremize artı değer sunacağız.

Tedarik aşamalarında insan haklarına aykırı (çocuk işçi çalıştıran gibi) üretim yapan firmalardan ürün ya da hizmet almayacağız. Kadın çalışanlara pozitif ayrımcılık yapacağız.

Otelimizin kurumsal kültürünün odağında insanları önemsemek yer almaktadır. Hiçbir çalışanımız ve misafirimizin yaralanmadığı veya zarar görmediği bir işyeri ortamı sağlama konusunda kararlıyız.

Daima faaliyetlerimizi güvenli ve sorumlu bir şekilde gerçekleştirmeye özen gösteririz.

Sıfır yaralanma vizyonumuz doğrultusunda sürekli olarak performansımızı iyileştirmek için çalışırız.

Otelimiz sürdürülebilir turizm programı ile içinde bulunduğu toplumda ortak bir değer yaratacak bir şekilde çalışmayı amaçlamaktadır.

Tükettiğimiz enerjiyi olabildiğince azaltmayı, sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji kullanımına ağırlık vermekteyiz. Bu nedenle enerji tüketimlerimizi izlemekteyiz.

Kullandığımız suya son derece önem verip, her bir damlasını etkin şekilde kullanmakta, suyu zayii etmemekte, su tüketimimizi sürekli izleyerek düşürmeyi planlamaktayız.

Aynı şekilde atık suyumuzun çevremizi kirletmemesi için gerekli tüm yasal mevzuata uymakta ve önlemler almaktayız.

Hide and Seek

ÇOCUK HAKLARI POLİTİKAMIZ

Anadolu Hotels Didim Club olarak çocukların bizim geleceğimizin emanetleri olduğuna inanıyoruz. Onları bir birey olarak tanımak, haklarına saygı duymak, her türlü psikolojik, fiziksel, ticari vb. sömürüye karşı gözetmek ve korumak öncelikli sorumluluğumuzda olacaktır.

Bunu sağlamak için;

 • Kendi otelimizde çocuk işçi çalıştırılmasına müsaade etmez ve tüm iş ortaklarımızdan da aynı hassasiyeti bekleriz.

 • İşletme içerisinde çocukların gelişimine katkıda bulunan, düşünce ve isteklerini, duygularını rahatça ifade edebilecekleri, kendilerini özgür ve rahat hissedecekleri ortamlar ve imkânlar sunarız.

 • Çalışanlarımıza, çocuk istismarının önlenmesi ve fark edilmesi konusunda eğitimler veririz.

 • Çocukların katıldıkları aktivitelerde yetişkin gözetimi altında olduklarından emin oluruz.

 • Çocuk haklarının korunması konusunda farkındalık yaratmak için eğitimler düzenler ve ilgili projelere destek veririz.

 • Çocuklar ile ilgili şüpheli eylemlere şahit olduğumuzda öncelikle otel yönetimine bilgi verir, gerekli görülen durumlarda resmi kuruluşlardan yardım isteriz.

Sphere on Spiral Stairs

ENERJİ VERİMLİLİĞİ POLİTİKAMIZ

Anadolu Hotels Didim Club olarak dünyamızı olası tehlikelerden korumak için enerjimizi verimli kullanıyor ve enerji sarfiyatımızı azaltmak için hedefler belirliyoruz.

Bunun için;

 • Hem doğaya karşı sorumluluklarımız hem de yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek üzere ulusal ve uluslararası standartları, yasa ve düzenlemeleri takip eder, enerji kullanımını azaltma ve/veya enerji tüketim performansımızın sürekli iyileştirilmesini sağlayacak çalışmaları gönüllü olarak yürütür, çalışmalarımızın sonuçlarını takip ederiz.

 • Hedefler koyar, çalışanlarımızın da katılımını sağlamak amacıyla eğitim programlarımızda enerji verimliliğine yer veririz.

 • Tüm paydaşlarımızla enerji yönetimi konusunda ortak amaçlar ve sonuçlar yaratmak üzere iş birliği yapmayı önemseriz. Bu konularda misafirlerimiz, çalışanlarımız, ziyaretçilerimiz ve tüm iş ortaklarımız ile birlikte topyekûn bir farkındalık ve bilinç seviyesine ulaşılması adına etkileşimimizi sürdürmeye çalışırız.

 • Enerji verimli uygun ürün, ekipman, teçhizat ve teknoloji alternatiflerini araştırıp bulmaya, satın almaya ve kullanmaya çalışırız.

 • Enerji Yönetim Sistemimizi dokümante etmeyi, tüm departmanlarımıza yaymayı, gerektiğinde güncellemeyi, gözden geçirmeyi ve sürekli olarak iyileştirmeyi hedefleriz.

 • Enerji risklerini veya enerji kısıtı gibi doğabilecek acil durumları değerlendirir, alınabilecek önlemleri planlarız.

Painting Wall

KADIN HAKLARI VE CİNSİYET EŞİTLİĞİ POLİTİKAMIZ

Otelimizde cinsiyet açısından hiç bir ayrım gözetmeyiz, cinsiyet eşitliğine önem veririz.

 • Cinsiyet farkı gözetmeksizin tüm çalışanlarımızın sağlık, güvenlik ve refahlarını sağlarız.

 • Kadınların iş gücüne katılımını tüm departmanlarımızda destekler, eşit fırsatlar sunarız.

 • Cinsiyet ayrımı yapmadan «eşit işe eşit ücret» politikası ile hareket ederiz.

 • Eşitlik ilkesi gözetilerek görev dağılımı yaparız.

 • Kariyer fırsatlarından eşit düzeyde faydalanılması için gerekli ortamı sağlarız.

 • Eğitim politikaları oluşturur, kadınların katılımına ve farkındalığın artmasına destek oluruz.

 • İş-aile yaşam dengesini koruyan çalışma ortamı ve uygulamalarını oluştururuz.

 • Kadınların şirket yönetiminde olmaları için destek verir, eşit fırsatlar sunarız.

 • Kadınların hiçbir şekilde istismar, taciz, ayrımcılık, bastırılma, zorlama, iftira vb. durumlara maruz kalmasına müsaade etmeyiz. Dünyaya ve kurumumuza kattıkları değerin daima farkında olur ve varlıklarını destekleriz.

Citrus Fruits

GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Tüm girdi ve proseslerle ilgili tehlikelerin; mal kabulden başlayarak misafire ulaşıncaya kadarki aşamalarda tanımlanması, değerlendirilmesi ve kontrolünü başarmaktır.

Bu kapsamda altyapımız ve eğitimli çalışanlarımızla, misafirlerimize sunduğumuz ürünlerin sağlığa uygun, güvenli, sistemin sürekli iyileştirmeye açık olmasını sağlamaktır.

Başta üst yönetim olmak üzere, tüm çalışanları ile birlikte benimsediğimiz ve görev edindiğimiz, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi anlayışını, tedarikçileri ve hizmet aldığı diğer kuruluşlarıyla paylaşma bilincini taşımaktayız.

Ayrıca; kahvaltımız açık büfe olup ORGANİK ürünler bölümümüz bulunmaktadır.  Bu bölümdeki tümürünler organik sertifikalıdır. Ve bu sertifikalar WEB sayfamızda paylaşılmaktadır. Kahvaltımızda yöresel ürünler (reçel-bal v.b) bulunmakta olup dökme şeklinde misafirlerimize sunulmaktadır.

bottom of page